Перехід на МСФЗ: етапи трансформації та виявлення ключових різниць

Під час переходу на МСФЗ після аналізу фінансової звітності, складеної за національними вимогами, настає етап безпосереднього внесення коригувань, необхідних для підготовки повного пакета фінансової звітності підприємства, який відповідатиме МСФЗ. У загальному випадку цей процес має назву "трансформації фінансової звітності". При цьому складність і кількість трансформаційних процедур залежать від обсягу розбіжностей між вихідними й очікуваними даними.


Крок 1. Підготовка проформи фінансової звітності з примітками за МСФЗ
Розпочинаючи трансформацію, слід пам'ятати, що її мета – отримати всю числову інформацію, необхідну для побудови повноцінного звіту за міжнародними стандартами фінансової звітності, чинними на кінець звітного періоду. Для цього в текстовому редакторі (зазвичай у файлі MS Word) готують форму майбутньої фінансової звітності з примітками, уключно із загальною інформацією про підприємство, його облікову політику, опис бізнес-середовища, а також форми числових розшифровок до основних форм звітності.

Балансовий звіт, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, звіт про рух грошових коштів та про зміни у власному капіталі вносять до табличного редактора (наприклад, Excel). Згодом у кожне поле таблиці буде внесено відповідні формули. Нагадаємо, українські підприємства зобов'язані готувати основні форми звітності за встановленими Мінфіном формами (додаток 1 до Наказу № 73) або в електронному форматі із застосуванням таксономії фінансової звітності UA МСФЗ XBRL.

У загальному розумінні трансформація фінансової звітності це сукупність процедур перетворення фінансової інформації, складеної за одними правилами (наприклад, П(С)БО), на звітні дані за іншими правилами (наприклад, МСФЗ). Спеціальним стандартом, що містить вимоги до трансформації, є МФСЗ (IFRS) 1. Для виконання вимог цього Стандарту, а також кожного окремого МСФЗ необхідно:
визнати все те, що має бути визнаним за МСФЗ (наприклад, готова продукція за собівартістю, торговельна кредиторська заборгованість, кошти в банках);
списати або знецінити ті елементи, що не відповідають критеріям, установленим МСФЗ (наприклад, МНМА, об'єкти соціальної сфери);
перекласифікувати статті, які належить відобразити іншим чином (наприклад, коштовні комплектуючі перенести із запасів до капітальних інвестицій);
переоцінити можливе (основні засоби, визначивши переоцінену вартість на дату переходу як доцільну собівартість).
Важливо розуміти, що виконання зазначених процедур задля складання МФСЗ-звітності та безпосередньо трансформація – тривалий процес, який складається з декількох послідовних етапів.
Українські підприємства готують міжнародну фінансову звітність у певній логічній послідовності, порушувати яку небажано. Розгляньмо процес її підготовки крок за кроком.

Основну трансформаційну таблицю формують на підставі зведеної оборотно-сальдової відомості (ОСВ) за всіма рахунками. Для побудови балансу в розрахунках використовують кінцеві сальдо за всіма рахунками, для звіту про прибутки та збитки – суми чистих доходів і витрат, що сформували фінансовий результат звітного періоду (з аналізу рахунків 79 "Фінансові результати", 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)"). Для рахунків, за якими є і дебетове, і кредитове сальдо, у трансформаційній таблиці потрібно передбачити окремі рядки (наприклад, рахунки 36 і 685). Дані за кредитом в основній і всіх додаткових таблицях належить вносити зі знаком мінус.


В основній трансформаційній таблиці кожному рахунку потрібно додати нові назви, тобто виконати мепінг. Назви мають відповідати назвам (або кодам) окремих статей фінансової звітності за МСФЗ та за потреби аналітичних статей для приміток. На ці назви належить зробити посилання у формулах для заповнення статей звітності.

1. МСФЗ – Міжнародні стандарти фінансової звітності, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та інтерпретації, прийняті Радою з МСФЗ та її уповноваженими органами.
2. МСФЗ (IFRS) 1 – Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності".
3. Наказ № 73 – наказ Мінфіну "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від 07.02.2013 р. № 73.
__________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019
У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Автор
Сергій Рогозний
аудитор, САР, DipIFR, керівник комітету по фінансах, член Ради ФПБАУ, консультант з МСФЗ
Олена Дядюн
бухгалтер, IPFM, асоційований член ФПБАУ
© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2020
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2020

За допомогою спеціальних формул (функції ВПР() або СУММЕСЛИ()) дані з трансформаційної таблиці вносять до відповідних статей балансу та звіту про прибутки та збитки. Якщо цей етап зроблено правильно, баланс зійдеться. Під час виконання трансформаційних коригувань методом подвійного запису автоматично змінюватимуться всі показники звітності.
Складаючи трансформаційну таблицю, потрібно врахувати коригування попередніх періодів, як технічні, так і пов'язані з виправленням помилок (якщо, звичайно, раніше виконували трансформацію). Пропуск цього етапу призведе до помилкового відображення даних у звіті про фінансові результати, хоча баланс може правильним.
У разі першої підготовки міжнародної звітності спочатку потрібно скласти вхідну трансформаційну таблицю та відобразити в ній коригування лише балансових статей у кореспонденції з нерозподіленим прибутком (рахунок 44) або за потреби інших статей капіталу. На її підставі необхідно сформувати перехідний баланс, у якому вказати та прокоментувати всі перехідні проведення згідно з вимогами МСФЗ (IFRS) 1. Надалі роль вхідної трансформаційної таблиці виконуватиме трансформаційна таблиця попереднього річного періоду.

Зауважимо, що суттєвою є та інформація, пропуск якої може вплинути на ухвалення управлінських рішень. Бажано підготувати примітки за всіма статтями, крім малозначних і простих, суть та склад яких випливає з їхніх назв.

Крок 2. Перенесення основних форм фінансової звітності до табличного редактора
Такі статті, як "Грошові кошти" або "Аванси отримані", у міжнародній звітності подають за тими самими правилами, що й у національній. А запаси, розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, хоч вони й мають певні відмінності у відображенні, можна формувати безпосередньо на основі основної трансформаційної таблиці.
Крок 3. Формування основної трансформаційної таблиці
З метою підготовки приміток і відображення сум за окремими статтями фінансової звітності за МСФЗ формують допоміжні трансформаційні таблиці (зазвичай в окремих файлах) з відповідних рахунків зведеної ОСВ. До такого файла варто внести ОСВ за рахунками, журнали-ордери чи аналізи рахунків обліку, що забезпечить необхідний рівень деталізації вихідної інформації для аналізу й покаже її зв'язок із даними аналітичного обліку. У цих файлах варто наводити розрахунки коригувань та опис виявлених невідповідностей. Зазвичай допоміжні розрахунки роблять за основними засобами, дебіторами-кредиторами, доходами та витратами.
Далі всі виконані коригування з допоміжних трансформаційних таблиць (крім внутрішніх розшифровок і рекласифікацій) переносять за допомогою методу подвійного запису до основної трансформаційної таблиці. Для контролю дотримання подвійного запису до кожної графи основної таблиці потрібно внести формули суми СУММ() за всіма рядками таблиці.

Правовий голосарій
Крок 4. Присвоєння нових назв синтетичним рахункам і субрахункам
Крок 5. Врахування вхідних трансформаційних коригувань
Крок 6. Створення проекту балансу та звіту про прибутки та збитки до виконання коригувань звітного року
Крок 7. Визначення всіх суттєвих статей звітності, які потребують додаткового розкриття
Крок 8. Формування з основної трансформаційної таблиці показників тих приміток, які не потребують додаткових розрахунків
Крок 9. Формування допоміжних трансформаційних таблиць
Крок 10. Перенесення до основної трансформаційної таблиці коригувань з усіх допоміжних трансформаційних таблиць
Крок 11. Формування приміток із допоміжних трансформаційних таблиць
Мета допоміжних трансформаційних таблиць – сформувати відповідні примітки без переобтяження основної трансформаційної таблиці. Адже тут виконують усі необхідні коригування, розшифровки та розрахунки.
Крок 12. Проведення решти трансформаційних коригувань і розрахунок фінальних показників звіту про фінансовий стан
Відповідно до розрахунків виконують решту трансформаційних коригувань й обчислюють фінальні показники звіту про фінансовий стан, звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та приміток до них. Розмір сукупного доходу періоду має відповідати чистій зміні власного капіталу, скоригованого на операції всередині капіталу (дивіденди, додаткові внески учасників тощо).

Крок 13. Формування звіту про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів можна скласти прямим або непрямим методом. За прямим методом потрібно заповнити окрему трансформаційну таблицю, скориставшись аналізами й журналом проведень рахунків грошових коштів і їх еквівалентів та здійснивши необхідні коригування. У разі застосування непрямого методу, який вітчизняні підприємства, що звітують за МСФЗ, обирають частіше, використовують дані трансформованого балансового звіту, звіту про прибутки, збитки та інший сукупний дохід і приміток до них.

Крок 14. Підготовка додаткових приміток відповідно до вимог МСФЗ
Стандартами передбачено складання форми звітності за сегментами (операційними й географічними), розрахункових таблиць для оцінки валютного ризику та ризиків ліквідності, зведеного розкриття про відносини (обсяг операцій і сальдо розрахунків) з пов'язаними особами та подання деякої іншої інформації. У разі правильного складання решти звітних форм та розкриттів підготовка додаткових приміток не забере багато часу.
Крок 15. Перенесення всіх отриманих результатів до проформи фінансової звітності за МСФЗ
Баланс, що зійшовся, і збалансовані показники інших форм можна переносити до проформи, з якої починався процес трансформації. Засоби автоматизації дають змогу виконати цю процедуру автоматично. Але перш ніж подати готову звітність на підпис керівнику, треба перерахувати підсумки в усіх табличних формах і впевнитись у тому, що вони взаємопов'язані. Через заокруглення можливі незначні розбіжності у підсумках, які потребують урегулювання.
Але, якщо ви маєте намір вести переговори з іноземцями, рекомендуємо форми перевести у більш зрозумілий для них вигляд, який би повністю відповідав вимогам МСФЗ, звітність – у зрозумілу інвесторам валюту подання (долар США чи євро), а також перекласти її англійською.
Як бачимо, у процесі трансформації вирішується ключове завдання – усувається різниця між чинною практикою звітності та політикою звітності за МСФЗ. При цьому радимо зосередити увагу на таких ключових різницях між П(С)БО та МСФЗ:
загальні відмінності між МСФЗ та П(С)БО (форми, примітки, оцінки);
різниці, пов'язані з необоротними активами;
визнання орендних операцій у звітності орендаря;
різниці в запасах і біологічних активах;
різниці, пов'язані з інвестиціями та іншими фінансовими інструментами;
особливості відображення розрахунків із персоналом;
різниці в оцінках і поданні доходів;
собівартість та інші витрати.
Детальний аналіз цих відмінностей читайте в наших тематичних публікаціях із питань застосування МСФЗ.
Також на цю тему читайте:
"Перехід на МСФЗ: попередні оцінки";
"Перехід на МСФЗ: підготовча робота";
"Перехід на МСФЗ: податкові ризики";
"Перехід на МСФЗ: доопрацювання інформаційних систем і початок обліку".